Kamulaştırma Planı Üretimi

Kamulaştırma yapan İdareler tarafından hazırlanan kamulaştırma planları, Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine uygun olarak hazırlanmak zorundadır.

Bu maddede yer alan:

“Kamulaştırmayı yapacak İdare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüz ölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.”

ibaresine göre, kamulaştırma planında kamulaştırılan taşınmazları gösterir harita, bu haritada yer alan taşınmazların yüz ölçümü (tapu ve kamulaştırılan), cinsi, malikleri veya zilyetleri olmak zorundadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamulaştırma planları:

 1. Harita
 2. Yeni kamulaştırılan parsellerin ayrıntılı cetveli
 3. Eski kamulaştırılan parsellerin alanlarını gösterir cetvel
 4. Kamulaştırılan yapıların ayrıntılı cetveli
 5. Aplikasyon tablosu
 6. Dönüşüm tablosu
 7. Pafta tablosu
 8. Kadastro poligon ve nirengileri tablosu
 9. Envanter tablosu
 10. Açıklamalar kısmı
 11. Başpafta
kısımlarından oluşur.

Kamulaştırma Planı Nasıl Yapılır? 
Karayolları Genel Müdürlüğü kamulaştırma planları yol projesine göre yapılmaktadır. Yol projesi var olan bir yerin kamulaştırma planı yapılırken: 
 1. Güzergahın yol projesi (Karayolları)
 2. Güzergahın hâli hazır haritası (Karayolları)
 3. Güzergahtaki eski kamulaştırma sınırları (Karayolları)
 4. Güzergahın tekabül ettiği birimlerin kadastro altlığı (Kadastro)
 5. Güzergahın tekabül ettiği ilçelerin varsa imar, köy yerleşim alanı vs. altlığı (Belediye ve İl Özel İdaresi)
 6. Güzergah denize yakın ise kıyı kenar çizgisi (Çevre ve Şehircilik)
altlıklarından faydalanılır. Bu altlıklar ilgili birim ve kurumlardan temin edilir. 
Halihazır Harita Nasıl Hazırlanır? 
Detay alımı için öncelikle, yolun sınıfına göre güzergah ekseninin her iki tarafında 60 metre olmak üzere toplamda 120 metre genişliğinde bir koridor belirlenir. Bu esaslar çerçevesinde kontrol teşkilatı ile yüklenicinin birlikte belirlediği koridor içerisinde bulunan ve aşağıda belirtilen tüm detayların alımı yapılır. Buradaki en önemli unsur binalardır. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7. Maddesindeki yetkilere sahiptirler.
Yapıların ve müştemilatların ölçüsü elektronik uzunlu ölçer ile kutupsal olarak yapılacaktır ve ayrıca kontrol amaçlı bina, mühendislik tesislerinin cephe çekilerek veya cephe çekiminin mümkün olmadığı durumlarda bir başka noktadan yapılacak alımlarla kontrol edilecektir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin ölçüm değeri arasındaki fark d = 0.03 + 0.0005 S Formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada; S, metre biriminde cephe uzunluğu ve d, metre birimindedir.
Halihazır haritaların hazırlanması için yapılacak ölçümler idarenin görüşü alınarak fotogrametrik vb. yöntemlerle de yapılabilir. Aynı bölgede daha önce başka kurumlar tarafından yersel veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen haritalar için; yersel yöntemlerle üretilmiş ise onay tarihi, fotogrametrik yöntemlerle üretilmiş ise uçuş tarihini belirten yazının İdareye sunulması ve İdarenin onayı alınması koşulu ile üretilen son halihazır harita üzerinde sıklaştırma ve gerekli tamamlayıcı revize ölçümleri yapılabilir.
(Devamı gelecek.)

ettunc tarafından

Harita Mühendisi - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir