Arama

24 Şubat 2019 Pazar

31/b ve 7. Madde Şerhi Nedir?

24.04.2001 tarih ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, 24.01.2001 tarihinden sonra konulan 31/b şerhi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 31. Maddesinin b bendini ifade eder. Buna göre:

"Mahkemece 10 uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki yasaktır."

Mahkeme kararı ile konulan bu şerh ancak Mahkeme kararı ile kaldırılır.

Fakat 24.01.2001 tarihinden önce konulan kamulaştırma şerhi bugünkü 7. Madde şerhi ile aynı özelliktedir ve kamulaştırma yapan İdareye başvuru yapılması ve uygun görülmesi halinde İdarenin talimatıyla kaldırılabilir.

7. Madde şerhi ise kamulaştırmayı yapan İdare tarafından Tapu Müdürlüğüne söz konusu kamulaştırmayla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulmadığı takdirde Tapu Müdürlüğü tarafından resen kaldırılabilir. Bu durum 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesinde:

"İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir."

şeklinde ifade edilir.

9 Aralık 2018 Pazar

Karayolları, Taşınmazlar ve Kamulaştırma

Karayolları Genel Müdürlüğünde kamulaştırma işlemleri merkezde (Genel Müdürlükte) Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı, taşrada (Bölge Müdürlüklerinde) Taşınmazlar Başmühendisliklerince yürütülür. Bölge Müdürlüklerindeki Taşınmazlar Başmühendislikleri, Taşınmazlar Dairesi Başkanlığına bağlıdır.

Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı ve Başmühendisliklerinin Görevlerini:
 1. Kamulaştırma planı üretimi 
 2. İmar tadilatına esas imar paftası üretimi
 3. Orman izin ve irtifak planı üretimi 
 4. Değerleme haritaları üretimi ve değerleme 
 5. Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve yazışma
 6. Taşınmaz ve tasarruf süreci yönetimi 
 7. Malzeme ocakları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi
işleri şeklinde özetleyebiliriz. 

13 Ağustos 2017 Pazar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu (Açıklamalı)


Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 1 ile İlgili Notlarım: 

Kanunun 1.Maddesinde kanunun amacı ve işleyişi açıklanır. 

İlgili olarak, Anayasanın 35.Maddesinde:

"Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." denilmektedir. 

Yine Anayasanın 46.Maddesinde:

"Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir." denilir. 

Bu maddeler kamulaştırma işlemini ve Kamulaştırma Kanununu destekler. 

24 Ekim 2015 Cumartesi

Jeodezik Hesap Web Uygulaması

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba.

Daha önceki yazımda (bk. Windows Phone için Jeodezik Hesap Uygulaması) Windows Phone işletim sistemi için geliştirmeye başlamış olduğum Jeodezik Hesap Uygulaması Projesini sonlandırdığımı ve bunun yerine her yerde çalışabilecek bir uygulama geliştirme fikriyle Jeodezik Hesap Web Uygulaması Projesini geliştirmeye başladığımı yazmıştım. Bu yazımda ise söz konusu projeyle ilgili biraz detay vereceğim.

Yazısını yazmam bugüne nasip olsa da uygulama yaklaşık bir senedir yayında. Haritacılık hesaplamalarından dört temel ödev ile yayın hayatına başlayan uygulamaya zamanla diğer hesaplamaları da ekledim. Bugün toplamda 18 hesaplama modülü ile hizmet vermektedir.

İleride inşallah vakit bulup da üzerinde çalışabilirsem anlık koordinat dönüşümü hesabı için bir modül geliştirmeyi düşünüyorum. Modül sayesinde alım yaptığınız noktanın koordinat bilgisi alınarak çeşitli koordinat sistemlerine ve dilimlerine dönüşüm gerçekleştirilebilecek. Yine TKGM'nin parsel sorgu ekranından alınan parselleri Google Earth üzerinde açabileceğimiz (KML biçiminde) şekilde kayıt etme imkanı sunan bir modül ya da ayrı bir web uygulaması fikri de aklımda var. Bakalım yapmak ne zamana nasip olacak :)

Uygulama ile Yapabileceğiniz Çeşitli Haritacılık Hesaplamaları

 • Temel Ödev 1
 • Temel Ödev 2
 • Temel Ödev 3
 • Temel Ödev 4
 • Küçük Nokta Hesabı
 • Yan Nokta Hesabı
 • Dik Ayağı - Dik Boyu Hesabı
 • Önden Kestirme
 • Geriden Kestirme
 • Yere İndirme
 • İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümü
 • İki Boyutlu Afin Dönüşümü
 • Pergel Açıklığı Hesabı
 • Dever Hesabı
 • Rakortman Boyu Hesabı
 • Minimum Kurp Yarıçapı Hesabı
 • Kurp Asal Elemanlarının Hesabı
 • Tecviz Hesabı

Uygulamaya, http://www.jeodezikhesap.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarıma kolaylık sağlamasını umarım.

12 Ağustos 2014 Salı

Windows Phone için Jeodezik Hesap Uygulaması

Uygulama sayesinde haritacılık hesaplamalarının temeli olan hesaplamalardan ikinci temel ödevi Windows Phone işletim sistemli cep telefonunuz ile kolayca yapabilirsiniz.

Elinizde bulunan iki noktanın Y ve X koordinatlarını metre olarak ilgili yerlere giriniz. Hesapla dedikten sonra uygulama size semt açısını grad cinsinden ve ara mesafeyi de metre cinsinden verecektir.

Zamanla diğer temel ödevler ve daha karmaşık hesaplamalar da eklenecektir.

Kullanacak arkadaşlara kolaylık sağlamasını umarım.

Ekran Görüntüsü


Windows Phone Store'da Jeodezik Hesap uygulamasına gitmek için tıklayınız.

Önemli Not: Proje sadece Windows Phone işletim sistemine yönelik olduğu için sonlandırılmış ve yerine her platformda çalışan bir uygulama geliştirme fikriyle Jeodezik Hesap Web Uygulaması geliştirilmeye başlanmıştır. Uygulamaya http://jeodezikhesap.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Entegre İdare Kontrol Sistemi Uygulaması

Kırsal Toprak Düzenlemesi için geliştirilen Entegre İdare Kontrol Sistemi’ni kısaca çiftçi destek başvurularının ve ödemelerinin idaresi ve kontrolü için geliştirilmiş bir entegre sistem olarak tanımlamak mümkündür.

Türkiye’de günümüzde entegre sistemlere örnek olarak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilebilir fakat bu sistem kadastral parsel tabanlı olduğu için malik taraflıdır. Çiftçiye değil de malike destek verilmektedir. Sonuç olarak amacına hizmet edememektedir.

Tarımsal parsellerin tespit edildiğini varsayarsak ve sistem kadastral parsel tabanlı değil de tarımsal parsel tabanlı olursa amaçlanan hizmet gerçekleşecektir.

Kadastral parseller için belirlenen bir Kadastral Parsel Değer Kat Sayısı (KPDKS) ve tarımsal parseller için belirlenen Tarımsal Parsel Değer Kat Sayısı (TPDKS) ile kadastral parsellerden alınacak vergi miktarı (alan=kadastral parselin alanı olmak üzere)

Alan x KPDKS x Vergi Kat Sayısı

formülü ile bulunur. Tarımsal parsellere verilecek destek miktarı ise (alan=tarımsal parselin alanı olmak üzere)

Alan x TPDKS x Destek Kat Sayısı

formülü ile bulunur.

Oluşturulan veri tabanı ile:
 • Çiftçi ve tarımsal parsel tabanlı, çiftçi destekli bir yapı oluşturulacak.
 • Bu sayede örneğin tarlasını eken çiftçiden vergi alınmayacak. (Destek=Vergi)
 • Malik değil de çiftçi desteklendiği için yıllarca tam olarak uygulanamayan Toprak Reformu’na

dolaylı olarak destek sağlanacaktır.

Veri tabanında:
 • Kadastral parseller, tarımsal parseller, malikler, çiftçiler ve alınacak vergi ile verilecek destek bilgileri yer almaktadır.
 • Kadastral parsellerin malikleri, tarımsal parsellerin ise çiftçileri vardır. Malik ve çiftçi aynı kişi olabildiği gibi farklı kişiler de olabilirler.
 • Malik ve çiftçi bilgileri detaylı olarak bulunur.
 • Kadastral parsellerden (malikten) alınacak vergi ve tarımsal parsellere (çiftçiye) verilecek
destek bilgileri bulunur.

Ekran Görüntüleri

10 Ağustos 2014 Pazar

Koordinatlarla Alan Hesabı Programı

Program sayesinde koordinatlarla alan hesabını (Gauss) kolayca yapabilirsiniz.

İndirdiğiniz klasörde gelen koordlist.xls'ye Y ve X koordinatlarınızı metre olarak girin sonra da program içinden Gözat ile koordlist.xls'yi bulun. Program alanı size metrekare olarak verecektir.

Kullanacak arkadaşlara kolaylık sağlamasını umarım.

Ekran Görüntüsü