Kamulaştırma Bedeli Ne Zaman Ödenir?

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun (yazının devamında Kanun olarak isimlendirilecektir) 7. Maddesinde:

“İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10. Maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.”

ibaresi vardır.

Buradan, şerh tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kamulaştırma işlemlerinin Kanunun 8. ve 10. Maddesine göre başlatılması gerektiği sonucuna varabiliriz.

Yine Kanunun, 8. Maddesine göre:

“Kamulaştırmayı yapan İdare tarafından tanzim edilen satın alma tutanağı malikin ferağ beyanı ve tapuda idare adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır.”

ibaresi vardır. Ayrıca aynı maddede:

“İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya resen tescil veya terkin edilir. Tapuya resen tescil veya terkinden sonra kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.”

Buradan, kamulaştırmayı yapan İdarenin tescile esas satın alma tutanağını hak sahibine imzalattıktan sonra 45 gün içerisinde Tapu Müdürlüğüne göndermesi ve Tapu Müdürlüğünün de bu satın alma tutanağına göre tescil ve terkin işlemlerini gerçekleştirip işleme dair tapu senedini İdareye göndermesi gerektiği sonuncuna varırız. 
İlgili tapu senedi Tapu Müdürlüğü tarafından kamulaştırmayı yapan İdareye gönderildiği takdirde kamulaştırma bedeli hak sahibine ödenir. Aksi durumda kamulaştırmayı yapan İdarece kamulaştırma bedeli ödenmesi söz konusu değildir.

Kamu kurumlarındaki (hem kamulaştırmayı yapan İdareler hem Tapu Müdürlükleri) iş yoğunluğu ve ödenek aktarımındaki gecikmelerden dolayı buradaki 45 günlük süre sınırı aşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda hak sahiplerinin anlayışlı olmaları beklenmektedir. 

ettunc tarafından

Harita Mühendisi - Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir